Mešihat

Mešihat Islamske skupnosti

Mešihat Islamske skupnosti je izvršni kolegijski organ Islamske skupnosti in najvišji verski ter administrativni organ Islamske skupnosti. Mešihatu predseduje mufti, poleg muftija pa ima še podpredsednika in tri (3) člane.

Člani Mešihata Islamske skupnosti so lahko uslužbenci ali aktivisti Islamske skupnosti, ki dobro poznajo naravo in delo Islamske skupnosti, imajo najmanj šesto (VI.) stopnjo izobrazbe in so slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Prednost imajo kandidati z višjo stopnjo izobrazbe.

Člane Mešihata Islamske skupnosti na predlog muftija imenuje in razrešuje Zbor Islamske skupnosti. Predlagani član Mešihata Islamske skupnosti se mora pred imenovanjem predstaviti Zboru Islamske skupnosti in odgovarjati na vprašanja predstavnikov v Zboru.

Podpredsednika Mešihata se imenuje iz vrst verskih uslužbencev, zaposlenih v Islamski skupnosti, ki izpolnjuje pogoje za člana Mešihata, ni mlajši od 35 let in ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj kot verski uslužbenec. Drugi člani Mešihata se volijo iz vrst uglednih, vidnih oziroma pomembnih članov Islamske skupnosti. Med člane se po možnosti imenuje vsaj en član albanske ali druge narodnosti.

Vsak član Mešihata Islamske skupnosti je zadolžen za določeno delovno področje.

Poglavitne naloge Mešihata Islamske skupnosti so, da:

 1. vodi vse posle, vezane na versko in premoženjsko dejavnost Islamske skupnosti;
 2. nadzira delo nižjih organov in ustanov Islamske skupnosti;
 3. izvršuje tako svoje kot tudi odločitve in sklepe Zbora Islamske skupnosti;
 4. pripravlja seje Zbora Islamske skupnosti;
 5. pripravlja osnutke aktov, ki jih sprejema Zbor Islamske skupnosti;
 6. predlaga Zboru Islamske skupnosti proračun, finančni načrt in zaključni račun ter izvaja njihovo izvrševanje;
 7. pripravlja in sprejema notranje organizacijske akte Islamske skupnosti, vezanena ureditev in organizacijo delovnih razmerij, vodenja evidenc in finančno poslovanje;
 8. vzpostavlja in vzdržuje sodelovanje z islamskimi in drugimi verskimi organizacijami, in sicer tako v Republiki Sloveniji kot tudi v tujini;
 9. sodeluje z državnimi organi in družbenimi organizacijami;
 10. skrbi za organizacijo verskega pouka na področju celotne Republike Slovenije;
 11. sprejema načrt in program verskega izobraževanja za področje celotne Republike Slovenije;
 12. skrbi za organizacijo in izvajanje duhovne oskrbe;
 13. organizira zbiranje »zeka`ata«, »sadekatu-l-fitra« in drugih dohodkov Islamske skupnosti;
 14. skrbi za izvajanje aktivnosti, vezanih na pridobivanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije, prav tako skrbi za razdelitev teh sredstev;
 15. skrbi za organiziranje odhodov na »hadž« in »umro«;
 16. predlaga Zboru Islamske skupnosti spremembe v organiziranosti medžlisov;
 17. na temelju svojih odločitev in predlogov iz medžlisov razpisuje natečaje in opravlja izbiro kandidatov za verske in druge uslužbence;
 18. sklepa delovna razmerja z uslužbenci Islamske skupnosti;
 19. predlaga Zboru Islamske skupnosti listo za imenovanje članov izvršnega odbora medžlisa;
 20. odloča in izdaja sklepe o imenovanju, razrešitvi in premestitvi verskih ter drugih uslužbencev za delo v medžlisih in drugih organih oziroma ustanovah Islamske skupnosti
 21. odloča in izdaja sklepe o imenovanju in razrešitvi strokovnih sodelavcih muftija, tajnika, verskih ter drugih uslužbencev za delo v službah in organih Mešihata Islamske skupnosti;
 22. na temelju odločitve Zbora Islamske skupnosti operativno vodi postopek ustanavljanja ustanov in organizacij ter pripravlja in sprejema akte v zvezi z ustanovitvijo le-teh;
 23. nadzoruje delo nižjih organov, ustanov in organizacij Islamske skupnosti;
 24. po postopku, predvidenem za imenovanje uslužbencev Islamske skupnosti, imenuje direktorje ustanov in organizacij;
 25. preučuje letna poročila o delu ustanov in organizacij, katerih ustanovitelj je Islamska skupnost;
 26. preučuje letna načrtovanja ustanov in organizacij, katerih ustanovitelj je Islamska skupnost, ter daje svoje mnenje in priporočila
 27. potrjuje finančna poročila in zaključne račune medžlisov;
 28. daje soglasje za gradnjo, obnovo, spremembe namembnosti in rušenje objektov Islamske skupnosti;
 29. soglaša z nakupom, prodajo ali menjavo nepremičnin v lasti Islamske skupnosti;
 30. soglaša z odločitvami o ustanavljanju ali spremembi namena vakufa;
 31. ustanavlja oziroma soglaša z ustanavljanjem skladov;
 32. nadzoruje pravilnost, ekonomičnost in učinkovitost upravljanja s premoženjem Islamske skupnosti;
 33. o svojem delu dvakrat letno poroča Zboru Islamske skupnosti in posreduje poročilo medžlisom. Poročilo se v medžlisih objavi na oglasnih deskah osrednjega verskega objekta;
 34. dokončno odloča o pritožbah zoper nižje organe Islamske skupnosti;
 35. predlaga Zboru Islamske skupnosti proračun in zaključni račun;
 36. o svojem delu enkrat letno poroča Rijasetu Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini;
 37. opravlja druge naloge, predvidene s tem statutom ali z odločitvijo Zbora Islamske skupnosti;
 38. sprejema splošne predpise o vrstah, pogojih in načinu nudenja verskih uslug;
 39. sprejema splošne predpise o delovnih razmerjih in nazivih uslužbencev;
 40. sprejema splošne predpise o službeni obleki verskih uslužbencev in nošenju službene obleke.  Za reševanje določenih vprašanj iz njegove pristojnosti lahko Mešihat Islamske skupnosti imenuje strokovne komisije ali delovna telesa.