Govor muftija prof. dr. Nedžada Grabusa

Spoštovani,

ob tej priložnosti vsem članom džemata Velenje, kot sestavnemu delu Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, čestitam 25. obletnico delovanja ter kontinuiranega in organiziranega dela na področju Velenja in širše regije. Da ne bo pomote, muslimani v Velenju živijo več kot 25 let, a smo s slovensko samostojnostjo tudi mi zadihali s polnimi pljuči in organizirali delovanje džemata. Obdobje petindvajsetih let je s stališča institucije precej kratko obdobje, a za nas zelo pomembno, ker smo delovali v specifičnih okoliščinah, v katerih se nismo mogli učiti od nikogar, pogosto ni bilo tistih, ki bi nas poučevali, kako delovati na verskem področju v okolju, ki ga nismo zadostno poznali in to okolje ni poznalo nas. Za uspešno delovanje organizirane verske skupnosti je nujno imeti kader, ki je sposoben razumeti pogoje, v katerih deluje, in ljudi, ki jih nagovarja in s katerimi komunicira. To je prvi pogoj uspešnega delovanja verske skupnosti. Mi, ki delujemo kot imami ali duhovniki pred katerimkoli socio-političnim razumevanjem integracije in drugih družbenih, politično-pravnih struktur in organizacij, moramo razumeti, da je uspešno delovanje povezano z razumevanjem ljudi in okolja, v katerem delujemo teološko utemeljeno. Mi razglašamo vero in ideje naših velikih poslancev Ibrahima (Abrahama), Musa (Mojzesa), Isa (Jezusa) in Muhammeda (Mohameda), Bog naj jih blagoslovi in jim podari mir. V 129. stavku sure ali poglavja El-Bekare Ibrahim (Abraham), a.s., prosi Boga, da ljudem pošlje poslanca, ki pripada njihovemu narodu. »Gospodar naš! Poslanca jim pošlji, od njih, da jim govori Tvoje stavke, da jih o Knjigi in Modrosti pouči in jih očisti! Ti si zares močan in moder!« Dolgoročna uspešnost našega delovanja se bo merila s sposobnostjo razvijanja človeških, profesionalnih in prijateljskih odnosov v širši družbeni skupnosti. Zato je poleg formalnega izobraževanja, ki ga imamo kot imami, nujno poznavanje slovenske narodne, kulturne in religijske zgodovine. V procesu demokratizacije družbe v Sloveniji se je tudi nam ukazala priložnost za delovanje na versko-kulturno-izobraževalno-humanitarnem področju. Naše dejavnosti so bile vedno usmerjene na skupino ljudi, ki je imela muslimansko identiteto, nismo se ukvarjali z misijonarstvom in svoje vere nismo nikomur vsiljevali. Vzporedno s spremembami družbenih odnosov v Sloveniji in na globalni ravni so se zgodile tektonske spremembe v političnem, komunikacijskem in tehnološkem napredku. Zaradi odpiranja družbe in novih prizadevanj najmočnejših dejavnikov v ekonomskem, vojaškem in političnem segmentu za nadaljnjo dominacijo so številni narodi padli v večjo materialno in politično odvisnost. Socialna nepravičnost je povzročila različne posledice, ki so pripeljale do družbenih dejavnikov, v katerih je človek z uničenjem celotnih vasi, mest ali držav ponovno pokazal svojo negativno plat značaja. Gospodarji vojne so proizvedli tudi nezaželene učinke, ki se manifestirajo skozi različne oblike nasilja, ekstremizma, preganjanja manjšin, ki pripadajo drugačnemu etničnemu ali verskem prepričanju. Ob tem se je nasilje začelo širiti v izkrivljeni verski ideologiji, ki seje strah in širi terorizem. Nova militarizacija sveta uničuje tradicionalne skupnosti in družbene odnose, ki so na področju Bližnjega vzhoda preživeli stoletja. Mi z območja Evrope vemo, kaj pomeni kakršnakoli oblika slepote, ki se manifestira skozi nacionalistične, ideološke ali ekstremno-nasilne religijske oblike.

Vsa ta velika vprašanja nas, majhne skupnosti muslimanov v Sloveniji, niso obšla. Zato je organizirana verska skupnost pomembna. Kot džemat in Islamska skupnost v celoti smo znali in imeli moč ohraniti našo enotnost in družbeno ter versko harmonijo v Sloveniji. Za to so pomembni notranja stabilnost Islamske skupnosti, nenehno delo s pristojnimi organi oblasti na lokalni in državni ravni, dobro sodelovanje s Katoliško cerkvijo v Sloveniji in drugimi skupnostmi ter sodelovanje s širšo družbeno skupnostjo. Notranja stabilnost Islamske skupnosti se ohranja skozi organsko enotnost institucionalne skupnosti, uradne strukture Islamske skupnosti in z nenehnimi stiki s člani Islamske skupnosti. Dovolite mi, da se zahvalim kolegom imamom, ki so v preteklih letih uspeli premagati vse težave in slabosti ter častno, odgovorno in pošteno opravljali imamsko delo v džematu Velenje. V džematu so delovali imami Nijaz Salkić, profesor Munzir Čelenka, profesor Sead Karišik in trenutno mladi imam Bilal Efendić. Islamska skupnost se v svojem delu opira na pomembno podporo in vlogo prostovoljcev v skupnem delovanju Islamske skupnosti. Vsi prostovoljci, ki so aktivno vključeni v delo in delovanje Islamske skupnosti v celoti in džemata v Velenju, si zaslužijo naše spoštovanje in zahvalo. Vaša vloga je bila povezovalna in vemo, koliko ste se odrekali v zasebnem življenju, da bi podprli delovanje džemata. Brez nekaj deset oseb, ki so podpirali delovanje džemata Velenje v preteklih letih, ne bi uspeli prestati velikih preizkušenj, s katerimi smo se soočali v svojem delu. Z gospodom Mersadom Derviševićem kot predsednikom Odbora Islamske skupnosti Velenje je džemat dobil novo dimenzijo in zasluženo priznanje od Mestne občine Velenje in župana gospoda Bojana Kontiča. Aktivno državljanstvo je ideja, ki nas mora povezovati. Živeti v Velenju pomeni živeti, da bo Velenju bolje, biti aktiven v družbi in dati svoj prispevek pri svojem segmentu delovanja. Vloga Islamske skupnosti mora biti povezovanje, strpno delo ter dober odnos tudi takrat, ko imamo drugačne poglede na nekatera vprašanja. S potrpežljivostjo in predanostjo lahko premagamo številne težave, s katerimi se soočamo. Z županom Bojanom Kontičem smo se pogovarjali o številnih odprtih vprašanjih in prepričani smo, da obstaja volja, da se naše sodelovanje krepi v imenu splošnega dobra. Svečanosti niso priložnosti za kakršnokoli jamranje. V imenu Islamske skupnosti se želim zahvaliti gospodu Bojanu Kontiču, ker je s svojim priznanjem za delovanje našega džemata v Velenju prepoznal enormno vlogo, ki jo imajo ljudje, ki sedijo v tej dvorani, pri prispevanju k razvoju mesta Velenje v preteklosti. To priznanje nas obvezuje, da nadaljujemo z delom pri razvijanju in promociji medsebojnih odnosov, spoštovanja demokratičnih standardov, medčloveškega razumevanja na kulturnem, socialnem in humanitarnem področju.

Organizirana Skupnost ima kolektivno odgovornost v svojem delovanju. Zato je poleg nauka, ki ga afirmira in tolmači, pomembno vzpostavljati nenehno interakcijo z oblastmi in drugimi verskimi skupnostmi. Bili bi srečnejši, če bi oblast na lokalni in državni ravni včasih uveljavila naše pripombe in razumevanje organiziranega delovanja na islamskem planu v sekularni državi. V našem kolektivnem spominu je deponirano 130 let delovanja v evropskem kontekstu. S prevzemom delovanja v Islamski skupnosti prevzemamo tudi odgovornost v tolmačenju vere in vzpostavitve sodelovanja s širšo družbeno skupnostjo. Organizirano delovati pomeni zavedati se odgovornosti in posledic svojega delovanja. Večkrat smo ponovili, da je v Sloveniji neustrezno rešen zakonodajni status organizacij, ki se ukvarjajo z verskim vprašanjem, a niso registrirane kot verske skupnosti. To vprašanje je za Islamsko skupnost strateško pomembno, ker so teme in razprave o islamu v slovenskih medijih močno prisotne. Zaradi nejasnega pravnega okvira za delovanja se pogosto manipulira z vprašanji islama in muslimanov. Vloga Islamske skupnosti je, da prinaša red v družbeni odgovornosti vseh vprašanj, ki so povezana z delovanjem verske skupnosti v sekularni družbi.

V Islamski skupnosti se zavedamo vloge Katoliške cerkve v slovenski religijski, zgodovinski in kulturni identiteti. Zato smo hvaležni našim prijateljem iz Katoliške cerkve, ki nam na različne načine pomagajo pri delovanju v Sloveniji. Posebej smo hvaležni za moralno podporo, ki so nam jo namenili v procesu pridobivanja dovoljenja za gradnjo džamije v Ljubljani. Letos Katoliška cerkev obeležuje sveti jubilej, leto usmiljenja. Koncept milosti posebej povezuje muslimane in kristjane. Mi večkrat dnevno pri molitvi prosimo Vzvišenega Boga, Milostnega in Usmiljenega, da nam podari mir in nam oprosti. Vedno in ob vsaki priložnosti vzpostavljajte prijateljske odnose z duhovniki, ki so blizu ljudem, a Kur’an posebej poudarja in hvali vlogo duhovnikov in menihov, ki niso oholi.

»… med njimi so svečeniki in menihi, ki niso oholi.« (Al-Maida, 82)

Spoštovani,

džemat Velenje je v svojem delovanju posebej podprl projekt Islamskega kulturnega centra v Ljubljani. Z nami ste bili vsa ta leta in podprli ste gradnjo džamije v Ljubljani. Zaslužite si spoštovanje, ker ste podpirali tudi druge džemate v Islamski skupnosti v Sloveniji. Vloga džemata Velenje pri ohranjanju spomina na Srebrenico je zelo pomembna. Prepričani smo, da boste tudi v prihodnje predani velikim idealom humanizma in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka.

V našem delovanju v džematu Velenje, tudi v celotni Islamski skupnosti, smo imeli obdobja, ki so z današnjega stališča videti nepomembna, ampak so črpala ogromno energije in onemogočala napredek naše Skupnosti in izvrševanje njene misije. Bili smo v obdobju, ko sta bila na področju Velenja registrirana dva subjekta Islamske skupnosti in tega se organi Islamske skupnosti niso zavedali. S sprejetjem Zakona o verski svobodi smo administrativno uredili delovanje Islamske skupnosti in džemata Velenje. Delovanje za splošno dobro in delovanje organizirane Skupnosti ne smeta biti nikoli podrejeni niti posamezniku niti interesni skupini. Islamska skupnost mora izvrševati svojo misijo splošnega dobra in pomagati pri tem, da se razvijajo projekti, ki bodo ohranjali človeško dostojanstvo in dostojanstvo vsakega člana Islamske skupnosti v Sloveniji. V Islamski skupnosti smo bili vedno in vedno bomo proti tistim organizacijam ali združenjem, ki z islamom ustvarjajo lastno udobnost in zavajajo ljudi z organiziranjem programov, od katerih imajo korist zgolj ustanovitelji teh organizacij.

Spoštovani,

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji skrbi za organizirano tolmačenje in življenje islama kot vere. Naši ideali pri verovanju se opirajo na iste temelje kot pri delovanju velikih poslancev Musa (Mojzesa), Isa (Jezusa) in Muhammeda (Mohameda), a.s. Seveda pri pogledu na različna vprašanja obstajajo razlike, vendar mi iščemo tisto, kar ljudi povezuje. Transcendentna resnica je ena, Bog je en, ljudje pa imajo različna tolmačenja. Pri svojem delovanju se opiramo na veliko islamsko kulturo, ki je različnost verovanja tolmačila kot Božjo voljo, prepovedovala je kakršnokoli vsiljevanje islamskega učenja in ljudem dala možnost izbire lastnega verovanja. Bog nas uči:

»Če bi tvoj Gospodar hotel, bi vse ljudi ene vere naredil! In vseeno se oni vedno v verovanju razhajajo.« (Hud, 118)

Naš pogled na vero in naša vera morata biti podobna pogledu in veri poslanca Muhammeda, a.s., ki ga Kur’an definira kot milost (usmiljenje) za človeški rodu. Bog nas uči: “Tebe smo, Muhammed, svetovom poslali kot milost!” (El-Enbija, 107)

Pri svojem delu moramo skrbeti za mlajše, otroke in mladino. Ko jih učimo in poučujemo o veri, jim obenem odpirajmo tudi pogled na nove svetove in horizonte znanja. Izogibajmo se kakršnikoli obliki verskega slepila, ki zatira otroško domišljijo in povpraševanja o svetu in človeku, ki mu je naklonjeno vsako mlado bitje. Sprejemajmo pedagoške metode, ki so blizu mlademu človeku, da bi mu tako tudi vera postala duhovni smisel življenja in ne železni oklep, ki bo polomil krhkost njegove mladosti. Poučujmo ljudi, da je molitev k Bogu in kesanje za slabosti, ki jih pokažemo v življenju, olajšanje za dušo in spodbuda za odločno soočanje z življenjskimi izzivi. Poučujmo mladino, da v svoji mladosti ne morejo na hitro doseči duhovne zrelosti odraslega človeka, spodbujajmo jih, da postanejo odlični učenci in študentje, ker bodo samo tako najkoristnejši člani Skupnosti. Vzgojimo jih tako, da jim vera predstavlja radost življenja in se pogumno zoperstavijo nihilističnim in ekstremno nasilnim tolmačenjem vere. Angažirajmo jih v praktično realizacijo naših projektov, saj bodo tako vedeli, da jih cenimo in želimo vključiti v pomembne procese in delovanje naše Skupnosti. Ne pozabimo tudi na starejšo generacijo naših članov in članic. Posvetimo jim pozornost in jim pomagajmo v skladu s svojimi zmožnostmi, da svoje zrele dni preživijo dostojanstveno in s prepričanjem, da je Bog usmiljen do vsakega bitja. Način življenja, ki ga živimo, nam ne omogoča, da se pogosto videvamo s starši. Poslanec Muhammed, a.s., nas je naučil, da si mati zaradi vseh odrekanj zasluži največje spoštovanje v našem življenju. Vztrajajmo pri vzdrževanju stikov s starši.

Spoštovani,

na koncu želim poudariti posebnost mesta Velenja in našega džemata Velenje. Glede na statistiko, ki jo imamo v Islamski skupnosti, procentualno največje število visoko izobraženega kadra, ki je povezan z Islamsko skupnostjo, prihaja iz Velenja. To potrjuje vitalnost, dinamičnost, odprtost in perspektivnost mesta in Šaleške doline. Posebne čestitke za to si zaslužijo mestne oblasti na čelu z gospodom Bojanom Kontičem. Znanje je vrednota, ki nam je nihče ne more vzeti.

Želimo vam veliko uspehov pri razvoju džemata Velenje. Čestitam vam ob 25. obletnici in prosim Vzvišenega Boga, da 50. obletnico pričakamo še bolj ponosni in uspešnejši, v boljših prostorih Islamske skupnosti v Velenju in z veliko uspešnih članov džemata Velenje. Naj vas Bog blagoslovi.

Velenje, 5. november 2016/5. saffer 1438

Predsednik Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

prof. dr. Nedžad Grabus, mufti