urad2

ISLAMSKA SKUPNOST IZPOLNILA OBVEZNOSTI IZ 33. ČLENA ZVS

Ljubljana, 18. februar 2010, (MINAS) – V četrtek, 18. februarja 2010, sta mufti dr. Nedžad Grabus in tajnik Nevzet Porić oddala vlogo za izpolnitev obveznosti iz drugega odstavka 33. člena Zakona o verski svobodi na Uradu za verske skupnosti na Erjavčevi 15 v Ljubljani.

 

Ob tej priložnosti sta predstavnika Islamske skupnosti sprejela direktor Urada g. Aleš Gulič in višji svetovalec na Uradu g. Davor Lekič.

Namreč, 33. člen ZVS se glasi: »Cerkve in druge verske skupnosti, ki so na dan uveljavitve tega zakona prijavljene pri Uradu Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti, ohranijo status pravne osebe in jih pristojni organ vpiše v register po uradni dolžnosti. Cerkve in druge verske skupnosti iz prejšnjega odstavka morajo v treh letih od uveljavitve tega zakona predložiti pristojnemu organu podatke iz 3. točke drugega odstavka 13. člena ter listine iz 2., 3., 4. in 7. točke 14. člena tega zakona. Če cerkev ali druga verska skupnost tega ne stori v predpisanem roku, se izbriše iz registra«.

G. Lekič, ki je pregledal vlogo Islamske skupnosti je konstatiral, da je vloga popolna. Poleg vloge sta predstavnika Islamske skupnosti predala še Statut Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, opis učenja ter temeljno versko besedilo v integralnem besedilu in prevodu oziroma Kur’an.

S tem je Islamska skupnost v Republiki Sloveniji izpolnila obveznosti, ki jih od verskih skupnosti zahteva Zakon o verski svobodi. Na podlagi tega bo Urad za verske skupnosti vpisal zakonitega zastopnika v svoj register in o tem izdal odločbo. Do sedaj je na Uradu za verske skupnosti obstajal sam register verskih skupnosti ne pa njihovih zakonitih zastopnikov. To bo omogočilo lažje delovanje Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Mufti dr. Nedžad Grabus je izkoristil priložnost in seznanil direktorja Urada g. Guliča z drugimi odprtimi vprašanji Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Ob tej priložnosti je povabil g. Guliča, da obišče Islamsko skupnost ker je direktor Urada za verske skupnosti z veseljem sprejel.

urad1

urad2