sporazum1.jpg

SPOROČILO ZA JAVNOST OB PODPISU SPORAZUMA

SPOROČILO ZA JAVNOST OB PODPISU SPORAZUMA O PRAVNEM POLOŽAJU ISLAMSKE SKUPNOSTI

V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

 

 

Ljubljana, 09. julij 2007, (MINAS) – Danes je Islamska skupnost v Republiki Sloveniji podpisala sporazum o pravnem položaju z Vlado RS. Ob tej priložnosti je Islamska skupnost v svojem sporočilu za javnost med drugim zapisala:

 

Islamska skupnost v Sloveniji izraža svoje zadovoljstvo s podpisovanjem sporazuma o pravnem položaju z Vlado Republike Slovenije. S tem dejanjem se je okrepila subjektiviteta in pravna integriteta Islamske skupnosti v slovenskem pravnem okolju. To bo omogočilo Islamski skupnosti v Sloveniji, da prispeva k krepitvi tolerance in spoštovanja različnosti v širši društveni skupnosti.

 

sporazum2.jpg

 

Islamska skupnost se zahvaljuje Vladi Republike Slovenije za rešitev tega vprašanja. Posebej se zahvaljuje predsedniku Vlade Republike Slovenije Janezu Janši, predsedniku Komisije za reševanje odprtih vprašanj verskih skupnosti dr. Lovru Šturmu in direktorju Urada za verske skupnosti dr. Dragi Čeparju.

 

 

Misija Islamske skupnosti v Sloveniji je, da v skladu z Ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije, pomaga muslimanom lažje prakticiranje vere v okviru svojih verskih prepričanj. Njena vloga je promoviranje in afirmiranje večstoletne evropske tradicije tolerantnega islamskega učenja in s tem prispevanje k krepitvi zavesti o pomembnosti spoštovanja vsakega bitja posebej. Poslanstvo Islamske skupnosti je da pomaga vsakemu človeku, če mu je pomoč potrebna v humanitarnem ali drugem smislu, ki ohranja človeško dostojanstvo in digniteto.

 

 

Sporazum o pravnem položaju Islamske skupnosti v Sloveniji je umestil Islamsko skupnost v slovensko družbo in na ta način je omogočeno muslimanom, da nemoteno prakticirajo in živijo svojo religijo v svoji domovini Sloveniji.

 

 

V delegaciji Islamske skupnosti na čelu z muftijem Nedžadom Grabusom so ob svečanem podpisu sporazuma bili prisotni:

 

 

 

sporazum4.jpg

Po podpisu je mufti Nedžad Grabus povedal: »V tem svečanem trenutku se želim zahvaliti Vladi Republike Slovenije, ki je sprejela sporazum o pravnem položaju Islamske skupnosti v Sloveniji. Posebej se zahvaljujem predsedniku Vlade Janezu Janši, ki je podprl ta sporazum, predsedniku Komisije za reševanje odprtih vprašanj verskih skupnosti ministru pravosodja dr. Lovri Šturmu, direktorju Urada za verske skupnosti dr. Dragi Čeparu. Zahvalo dolgujem tudi svojemu timu, ki je delal na tem sporazumu: g. Ibrahim Malanoviću, Nevzet Poriću, Almir Kurspahiću in Refik Havziji.

 

 

 

 

S podpisom tega sporazuma je okrepljena subjektiviteta Islamske skupnosti v Sloveniji, bolj jasno so določena polja njenega delovanja in omogočena je lažja realizacija programov Islamske skupnosti v Sloveniji. S tem dejanjem je Islamska skupnost v Sloveniji jasno precizirana v slovenski pravni sistem. To nam bo omogočilo, da bomo našim članom v zavodih kjer je gibanje omejeno ali onemogočeno lahko pomagali, posebej pa bolnikom v bolnišnicah.

sporazum3.jpg

 

 

Posebej je pomemben segment, ki govori o izobraževalni in vzgojni vlogi Islamske skupnosti v Sloveniji. S tem se Islamska skupnost končno počuti kot del slovenske družbe. Mi bomo dali vse od sebe, da razvijamo in še naprej negujemo toleranten odnos do vseh članov društva v Sloveniji, da promoviramo demokratične vrednote, razvijamo zavest o spoštovanju človekovih pravic in na ta način sodelujemo v večjem spoštovanju pravic na posamezno prepričanje vsakega posameznika v Sloveniji. Naša religioznost je znana po tolerantnem odnosu do drugih in to bomo nadaljevali tudi v prihodnosti« je povedal mufti Grabus

 

Pošiljamo tudi spletno povezavo na medije, ki so ta svečani dogodek objavili:

http://24ur.com/bin/video_show.php?24UR_d=1183975200&show_media=60031772

 

 

 

V NADALJEVANJU OBJAVLJAMO SPORAZUM O PRAVNEM POLOŽAJU ISLAMSKE SKUPNOSTI

 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o verski svobodi (Ur. l. RS, št. 14/2007) sklepata Vlada Republike Slovenije in Islamska skupnost v Republiki Sloveniji:

 

 

 

SPORAZUM O PRAVNEM POLOŽAJU ISLAMSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

 

Vlada Republike Slovenije in Islamska skupnost v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Islamska skupnost) sta se sporazumeli:

 

I.

svoboda delovanja islamske skupnosti

 

Islamska skupnost deluje svobodno in avtonomno po pravilih svoje notranje organiziranosti, ki so v skladu z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije ter vrednotami in načeli svobodne in demokratične družbe.

 

 

II.

 

PRAVNA OSEBNOST ISLAMSKE SKUPNOSTI

 

Islamska skupnost je pravna oseba zasebnega prava, v skladu z zakonom, ki ureja položaj verskih skupnosti.

 

Pravne osebe zasebnega prava so lahko tudi institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo v okviru Islamske skupnosti (sestavni deli) in imajo to osebnost po pravilih notranje organiziranosti Islamske skupnosti. Sestavni deli Islamske skupnosti imajo pravico do pridobitve lastne pravne osebnosti. Pravno osebnost pridobijo na podlagi predhodnega potrdila Islamske skupnosti.

 

 

Pravne osebe Islamske skupnosti lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije pridobijo lastninsko pravico in druge stvarne pravice na nepremičninah in premičninah.

 

III.

 

SVOBODA PRI ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU VERSKE IN VZGOJNE DEJAVNOSTI TER JURISDIKCIJE

 

Islamski skupnosti je zagotovljena svoboda bogoslužja, verskega pouka in vseh drugih dejavnosti v skladu z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije.

 

V skladu z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije Islamska skupnost organizira tudi verske obrede izven prostorov verske skupnosti in druga verska javna zbiranja.

 

 

IV.

 

SVOBODA PRI OBLIKOVANJU STRUKTUR ISLAMSKE SKUPNOSTI IN IMENOVANJU NJIHOVIH NOSILCEV

 

Ustanovitev, sprememba in ukinitev institucij iz 2. odstavka 2. točke tega sporazuma je v skladu s pravili notranje organiziranosti v pristojnosti Islamske skupnosti.

 

Pristojna telesa Islamske skupnosti, v skladu s pravili notranje organiziranosti, oblikujejo službe in organe Islamske skupnosti.

 

Imenovanje, odpoklici, odpovedi in premestitve verskih uslužbencev ali funkcionarjev Islamske skupnosti, so v njeni izključni pristojnosti oziroma v pristojnosti organov Islamske skupnosti.

 

 

V.

 

SVOBODA PRI NAVEZOVANJU IN OHRANJANJU STIKOV

 

Islamska skupnost in njene pravne osebe iz 2. odstavka 2. točke ter njihovi predstavniki lahko svobodno ohranjajo stike z Islamsko skupnostjo v Bosni in Hercegovini. Prav tako lahko svobodno navezujejo in ohranjajo stike ter sodelujejo z islamskimi ali drugimi ustanovami, organizacijami, skupnostmi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami v Republiki Sloveniji in po svetu.

 

 

Islamska skupnost je tradicionalno povezana z Islamsko skupnostjo v Bosni in Hercegovini.

 

VI.

 

SVOBODA PRI DOSTOPU DO MEDIJEV IN PRI USTANAVLJANJU LASTNIH MEDIJEV

 

Islamska skupnost ima enako svobodo, enake pogoje in enake pravice pri ustanavljanju in lastništvu medijev kot druge pravne osebe v Republiki Sloveniji.

 

Islamska skupnost ima enako kot druge pravne osebe možnost dostopa do javnih in drugih medijev.

 

 

VII.

 

SVOBODA PRI USTANAVLJANJU ZDRUŽENJ

 

Pravne osebe Islamske skupnosti lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ustanavljajo združenja.

 

V skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pripadniki Islamske skupnosti svobodno ustanavljajo svoja združenja z nameni in cilji, ki so povezani z delovanjem Islamske skupnosti, in v njih svobodno in javno delujejo.

 

Islamska skupnost in njene pravne osebe lahko ustanavljajo fundacije, ki se ustanavljajo in delujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

 

 

VIII.

SVOBODA USTANAVLJANJA IZOBRAŽEVALNIH IN VZGOJNIH USTANOV

 

Islamska skupnost ima pravico ustanavljati izobraževalne in vzgojne ustanove, dijaške in študentske domove ter druge podobne ustanove ter v njih svobodno izvrševati izobraževalno in vzgojno dejavnost po lastnih statutih v skladu z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije.

 

Država podpira te ustanove pod enakimi pogoji, kot podpira druge tovrstne zasebne ustanove.

 

Status dijakov, študentov in gojencev teh ustanov je izenačen s statusom dijakov, študentov in gojencev v drugih javnih ustanovah.

 

 

IX.

 

OHRANJANJE ZGODOVINSKE IN KULTURNE DEDIŠČINE

 

Pristojni državni organi in organi Islamske skupnosti v skladu s področnimi predpisi, sodelujejo pri ohranjanju in vzdrževanju kulturnih spomenikov in drugih kulturnih dobrin in arhivov, ki so v državni lasti ali v lasti Islamske skupnosti, pa zadevajo Islamsko skupnost.

 

Islamska skupnost ima, v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, pravico graditi in vzdrževati prostore in stavbe za bogoslužje, druge verske obrede ter za druga zbiranja in ima pravico do prostega dostopa do njih.

 

 

X.

 

SPLOŠNE PRAVICE IN VERSKA DEJAVNOST V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA OSTARELE, OBOROŽENIH SILAH, POLICIJI TER V POSEBNIH USTANOVAH

 

V Republiki Sloveniji je zagotovljeno celovito spoštovanje verske svobode posameznikov in skupin posameznikov v bolnišnicah, zdraviliščih, zaporih, vojašnicah in drugih ustanovah, kjer je gibanje oseb, ki se v njih nahajajo, omejeno ali onemogočeno.

 

Islamska skupnost ima pravico v teh ustanovah v skladu s področnimi predpisi zagotavljati versko duhovno oskrbo.

 

 

XI.

 

IZENAČITEV ISLAMSKIH DOBRODELNIH ORGANIZACIJ Z DRUGIMI DOBRODELNIMI ORGANIZACIJAMI

 

Islamska skupnost in njene pravne osebe imajo, v skladu z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije, pravico ustanavljati ustanove oziroma organizacije, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo in družbeno solidarnostjo.

 

Dobrodelne in socialne islamske ustanove in organizacije, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo in družbeno solidarnostjo ter so organizirane v skladu s slovensko zakonodajo, so glede olajšav, pomoči in drugih spodbujevalnih ukrepov izenačene z drugimi podobnimi dobrodelnimi organizacijami v državi.