Dobro, ki traja

Vsa dobra dela, ki jih človek stori, lahko razdelimo v dve skupini: tista, ki jih je storil v času svojega življenja, in druga, ki jih pridobi po smrti.

Celoten islamski nauk je utemeljen na dveh stebrih, in sicer verovanju in dobrih delih. Med dobra dela razen izkazovanja pokornosti Vzvišenemu Bogu skozi obrede (molitev, post, zekat in romanje) sodi tudi opravljanje in izkazovanje dobrih del do katerega koli Božjega bitja. Dobro oziroma truditi se za blagostanje med Božjimi bitji je ena izmed najpomembnejših usmerjenosti islamskega nauka. V duhu uresničitve plemenitega cilja je tudi hadis Božjega poslanca Muhammeda, a.s., v katerem poudarja, da bo vsakomur v treh primerih šteto dobro delo tudi po smrti: sodelovanje pri trajnem dobru, prispevek pri razvoju znanosti in znastvenih izumih ter pravilna vzgoja svojih potomcev.

V trajno dobro sodi vsaka oblika humanega napredka in prispevka k izgradnji družbe, kot na primer sodelovanje pri gradnji šol, bolnišnic, domov za ostarele, vzdrževanje cest in vseh ustanov, ki skrbijo za splošno družbeno korist in pomagajo revnim in brezdomcem. V to skupino sodijo tudi dobra dela, kot so izgradnja, vzdrževanje in skrb za verske objekte, v katerih se ljudje učijo o veri v Boga in vseh ostalih vrednotah, ki prispevajo k blaginji ljudstva. Sem štejemo tudi sajenje sadnega in drugega drevja, katerih sadovi bodo koristili tako ljudem kot živalim.

V koristno znanje sodi tudi vsaka oblika pisne in ustne besede, ki afirmira znanost in znanstvena raziskovanja ter prispeva k napredku civilizacije.

Vzgoja otrok je dvojno dobro, na osebnem in kolektivnem področju. Prvo, pomaga pri oblikovanju zdrave osebnosti (posameznika) in identitete, ki se bo zavzemala za splošne in civilizacijske vrednosti. Drugo, samo tako vzgojen posameznik predstavlja kolektivno vrednost skupnosti in družbe na splošno.

Vse našteto predstavlja neprekinjeno verigo dobra, na katero je posameznik vezan celo po svoji smrti. Delati dobro za sebe, tudi po smrti, postane nujnost vsesplošnega obstoja; življenja na tem in prihodnjem svetu. Vse, kar človek stori za splošno dobro, bo pričalo o njegovi pravi veri v Boga. ”Najboljši izmed vas je tisti, ki je od največje koristi drugim ljudem”, je dejal poslanec Muhammed, a.s.

 

Nevres Mustafić