Predsednik Mešihata-mufti

Predsednik Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

Dr. Nedžad Grabus, mufti

T.: +386 1 2313 625

F.: +386 1 2313 626

mesihat@islamska-skupnost.si

 

Mufti je predsednik Mešihata, verski poglavar Islamske skupnosti in predstavlja Islamsko skupnost.

 

Mufti opravlja svoje delo poklicno.


Za muftija je lahko predlagana oseba, ki ima najmanj visoko islamsko izobrazbo, vsaj deset (10) let neprekinjenega dela v Islamski skupnosti v Republiki Sloveniji ali tujini, govori slovenski jezik ter aktivno obvlada arabski jezik in vsaj en svetovni jezik ter je ugledna oseba, ki uživa zaupanje muslimanov v Republiki Sloveniji.

 

Na predlog Volilne komisije, ki opravi izbirni postopek, predsednika Mešihata izvoli Posebno volilno telo, ki ga sestavljajo:

– predstavniki v Zboru Islamske skupnosti;

– predsedniki izvršnih odborov medžlisov;

– glavni imami;

 

Predlagani kandidat za predsednika Mešihata mora dobiti večino glasov vseh članov Posebnega volilnega telesa. Glasovanje je tajno.

 

Muftija na predlog Zbora Islamske skupnosti »Reis-ul-ulemi« potrdi Sabor Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini

 

Mufti je izvoljen za dobo petih (5) let.


Muftija kot predsednika Mešihata predčasno razreši Posebno volilno telo z dvotretjinsko (2/3) večino glasov vseh predstavnikov. Glasovanje je tajno.

 

Zbor Islamske skupnosti z dvotretjinsko (2/3) večino vseh predstavnikov sprejme podrobnejše predpise o izbiri, volitvah, imenovanjih in pogojih za muftija oziroma predsednika Mešihata ter druge organe Islamske skupnosti.

 

Mufti je za svoje delo odgovoren Zboru in Mešihatu.

 

Poglavitne naloge muftija so, da:

 

1.   zastopa Islamsko skupnost in skrbi za njene interese;

2.   vzpostavlja in vzdržuje sodelovanje s predstavniki verskih skupnosti in organizacijami tako v Republiki Sloveniji kot tudi v tujini;

3.   sodeluje in razvija sodelovanje z državnimi organi in organizacijami, družbenimi in drugimi ustanovami in njihovimipredstavniki, še posebej pa dela na izboljšanju medverskih odnosov Islamske skupnosti in drugih verskih skupnosti;

4.   upravlja s finančnim poslovanjem Islamske skupnosti;

5.   sklicuje in predseduje sejam Mešihata in skrbi za izvrševanje njegovih odločitev in sklepov;

6.   daje usmeritve in naloge članom Mešihata s področja del in nalog Mešihata ter nadzira njihovo delo in

izvrševanjezaupanih del in nalog;

7.   predlaga imenovanje in razrešitev verskih uslužbencev, tajnika, morebitnih strokovnih pomočnikov in

sodelavcevMešihata;

8.   nadzoruje delo tajnika, strokovnih sodelavcev Mešihata, verskih uslužbencev in predsednikov izvršnih odborov medžlisa ter predstojnikov ustanov in organizacij Islamske skupnosti;

9.   organizira in nadzoruje pripravljalne aktivnosti za seje Zbora;

10. opravlja nujna dela iz pristojnosti Mešihata, kadar le-ta ne zaseda;

11. tolmači islamske norme in izdaja »fetve«;

12. skrbi, da Islamska skupnost deluje tako v skladu s šerijatskimi in drugimi predpisi Islamske skupnosti kot tudi v skladu s pozitivno zakonodajo Republike Slovenije;

13. vsaj enkrat letno opravlja preglede vseh verskih objektov v lasti Islamske skupnosti;

14. obiskuje medžlise in jim ponuja pomoč v zvezi z reševanjem poglavitnih vprašanj verskega življenje in verskega pouka;

15. skrbi za zaščito spomenikov islamske kulture v Republiki Sloveniji;

16. razveljavlja vsako odločitev organov Islamske skupnosti, ki je v nasprotju z islamskimi normami oziroma šerijatskim pravom;

17. skrbi za verske pravice muslimanov v Republiki Sloveniji;

18. skrbi za zagotavljanje pogojev za opravljanje verskih dolžnosti;

19. skrbi za izvrševanje odločitev in navodil Mešihata in Zbora;

20. verskim uslužbencem izdaja »idžaze« (pooblastila) za opravljanje verskega dela, verske duhovne oskrbe in šerijatskih sklepanj zakonske zveze;

21. opravlja tudi druge naloge in dela, predvidena s tem statutom in notranjimi organizacijskimi akti Islamske skupnosti.

 

Mufti pred nastopom funkcije zapriseže pred Zborom Islamske skupnosti.

 

V primeru odsotnosti muftija ga pri izvrševanju tekočih poslov nadomešča podpredsednik Mešihata, v primeru odsotnosti

podpredsednika pa eden od članov Mešihata, ki ga pooblasti Mešihat Islamske skupnosti.